ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ เมืองประทับ

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยพันธกิจเพื่อสังคม และบัณฑิตศึกษา
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล บุญนำ

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนานักศึกษา
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชุตา แซ่เจีย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
กรรมการ

นาง วาสนา บุญแสวง

ตำแหน่ง อาจารย์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศกร ศานติชาติศักดิ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุนีย์ จำรัส

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุจรีย์ แซ่จิว

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการ

ดร. อติพล พัฒิยะ

ตำแหน่ง อาจารย์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรสุดา หวลกะสิน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการ

นาย เอกราช แซ่ลิ่ว

ตำแหน่ง อาจารย์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาริช วีระพันธ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการ

ดร. วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ

ตำแหน่ง อาจารย์
กรรมการ