...
ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)) และการบริหารความเสี่ยง

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)) และการบริหารความเสี่ยง ได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

10 Jan 2022 10:20