เป้าประสงค์หลัก

- ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสากล ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- ผลิตงานวิจัย นวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้ด้านสหวิทยาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ

- ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้จากฐานความรู้และงานวิจัย ตามความต้องการของชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


วันที่อัฟโหลดความเป็นมา

2021-10-14 13:12:02