โครงสร้างการบริหาร

 •  


   

  รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  นาคะสรรค์
  ตำแหน่ง : รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

   

   


   

  อาจารย์จิรยุทธ์ จันทนพันธ์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

   

   
  นางกาญจนลักขณ์  เพชรชนะ
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์

   

   

  นางสาวณัฐวดี  ชัยสิทธิ์

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  E-mail : nattawadee.c@pdu.ac.th

     

  นางสาวผ่องพรรณ  พัวพันธ์

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  E-mail : phongphan.p@psu.ac.th

   

   


  วันที่อัฟโหลดโครงสร้างการบริหาร

  2020-05-08 09:40:13

ติดต่อ/สอบถามข้อมูล