โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำระบบ Lean มาใช้ในการพัฒนาระบบงานภายใน วข.สฎ.

  • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำระบบ Lean มาใช้ในการพัฒนาระบบงานภายใน วข.สฎ. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร

ติดต่อ/สอบถามข้อมูล