แบบฟอร์มรายงานผล

 • แบบฟอร์มรายงานผล CUPT


  วันที่อัฟโหลดแบบฟอร์มรายงานผล

  2017-04-24 09:13:26

 • แบบรายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

  KPI 1 
  KPI 2
  KPI 3
  KPI 4
  KPI 5
  KPI 6
  KPI 7
  KPI 8
  KPI 9
  KPI 10
  KPI 11
  KPI 12


  วันที่อัฟโหลดแบบฟอร์มรายงานผล

  2018-08-09 08:49:29

 • แบบฟอร์มรายงานโครงร่างองค์กร (สำหรับหน่วยงานสนับสนุน)


  วันที่อัฟโหลดแบบฟอร์มรายงานผล

  2018-02-23 11:31:01


 • วันที่อัฟโหลดแบบฟอร์มรายงานผล

  2018-08-09 09:09:29

 • แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลการรับรองคุณภาพ (Accreditation)


  วันที่อัฟโหลดแบบฟอร์มรายงานผล

  2020-04-22 13:33:06

ติดต่อ/สอบถามข้อมูล