ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • 1 หัวข้อข่าว

  ตัวบ่งชี้ในการ Commit KPIs ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

  หัวข้อข่าวย่อย

  click เพื่อดูรายละเอียด

  เนื้อหาข่าว คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  วันที่อัฟโหลดข่าว

  2018-08-09 08:37:42

 • 2 หัวข้อข่าว

  แบบฟอร์ม KPIs ปีการศึกษา 2560

  หัวข้อข่าวย่อย

  click เพื่อดูรายละเอียด

  เนื้อหาข่าว คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  วันที่อัฟโหลดข่าว

  2018-08-09 08:38:23

 • 3 หัวข้อข่าว

  ตัวอย่าง SAR - AUN QA ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

  หัวข้อข่าวย่อย

  click เพื่อดูรายละเอียด

  เนื้อหาข่าว คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  วันที่อัฟโหลดข่าว

  2017-06-13 10:56:26

 • 4 หัวข้อข่าว

  รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นประธาน กรรมการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/TQA(update 19/07/61)

  หัวข้อข่าวย่อย

  click เพื่อดูรายละเอียด

  เนื้อหาข่าว คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  วันที่อัฟโหลดข่าว

  2018-08-09 08:40:07

 • 5 หัวข้อข่าว

  รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตร(update 10/08/61)

  หัวข้อข่าวย่อย

  click เพื่อดูรายละเอียด

  เนื้อหาข่าว คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  วันที่อัฟโหลดข่าว

  2018-08-16 11:03:31

 • 6 หัวข้อข่าว

  ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของ ทปอ. ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA (ณ วันที่ 6 เม.ย.61)

  หัวข้อข่าวย่อย

  click เพื่อดูรายละเอียด

  เนื้อหาข่าว คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  วันที่อัฟโหลดข่าว

  2018-08-09 08:42:27

 • 7 หัวข้อข่าว

  รายชื่อผู้เคยเข้าอบรมหลักสูตรของ EdPEx/TQA ของคณะหน่วยงาน(update 14/07/60)

  หัวข้อข่าวย่อย

  click เพื่อดูรายละเอียด

  เนื้อหาข่าว คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  วันที่อัฟโหลดข่าว

  2018-08-09 08:43:02

 • 8 หัวข้อข่าว

  แบบฟอร์มรายงานการตรวจประเมิน EdPEx ระดับคณะ

  หัวข้อข่าวย่อย

  click เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

  เนื้อหาข่าว คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  วันที่อัฟโหลดข่าว

  2017-11-27 15:02:46

 • 9 หัวข้อข่าว

  แบบฟอร์มแผนปรับปรุงกระบวนการทำงาน(สำหรับหน่วยงานสนับสนุน)

  หัวข้อข่าวย่อย

  click เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

  เนื้อหาข่าว คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  วันที่อัฟโหลดข่าว

  2019-02-06 13:26:16

ติดต่อ/สอบถามข้อมูล